Αποθήκευση

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.

Η εταιρεία μας τηρεί το σύστημα ροής εισερχομένων προϊόντων από τη ράμπα εκφορτώσεων στους 4 διαθέσιμους θαλάμους.

 

Σημειώνεται ότι στον καθένα από αυτούς επιλέγεται η επιθυμητή θερμοκρασία από ξηρό φορτίο έως βαθιά κατάψυξη.

 

Η θερμοκρασίες ελέγχονται μέσω  συστημάτων καταγραφής ψύξεων και ειδοποίησης πτώσεων θερμοκρασίας.

 

Οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως προστατευμένες από τυχόν διακοπές του ρεύματος της Δ.Ε.Η. με γεννήτρια Η/Ζ.